Logo

I. ĐẠI HỌC DƯỢC LIÊN THÔNG

  • Thời gian đào tạo: 18 – 20 tháng
  • Khối lượng kiến thức: 68 – 83 tín chỉ

II. ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG

  • Thời gian đào tạo: 18 – 20 tháng
  • Khối lượng kiến thức: 68 – 83 tín chỉ