Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Khoa Y học cơ sở

Lượt xem: 1.707 Ngày đăng: 02/05/2019

Rate this post

1.Giới thiệu chung

Khoa y học cơ sở – Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009, gồm 5 bộ môn là Bộ môn giải phẫu sinh lý; Giải phẫu bệnh-Sinh lý bệnh;Vi- ký sinh;Y tế công cộng; Hóa sinh;

Khoa đảm nhận giảng dạy các môn cơ sở của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên .

  1. 2Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa:

+ Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:
* Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;
* Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
* Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
* Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

* Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
+ Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng quyết định thành lập các khoa, bộ môn trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc:

+ Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
+ Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

* Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
* Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao;
* Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa;

* Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  1. Cơ cấu tổ chức của Khoa. Khoa Y học cơ sở: gồm 05 bộ môn

– Trưởng khoa: PGS.TS: Lê Khắc Đức

– Cơ cấu tổ chức: gồm có 05 bộ môn trực thuộc

3.1. Bộ môn Giải phẫu sinh lý

– Trưởng bộ môn: BSCKII: Kiều Đình Khoan

3.2. Bộ môn Giải phẫu bệnh – Sinh lý bệnh

– Trưởng bộ môn: ThS. BS:  Nguyễn Thị Giang

3.3.  Bộ môn Vi – Ký sinh 

– Trưởng bộ môn: Ths: Hà Xuân Anh

3.4.  Bộ môn Y tế công cộng

– Trưởng bộ môn: Ths: Nguyễn Thị Thu Trang

3.5.  Bộ môn Hóa sinh

– Trưởng bộ môn: Ths: Nguyễn Thị  Giang

 

 

DMCA.com Protection Status